Svetainių ir elektroninio pašto talpinimo sutartis

UAB „Enesola“ svetainių ir elektroninio pašto talpinimo sutartis

1. Sutarties objektas
1.1. UAB „Enesola“ įsipareigoja suteikti Klientui teisę pagal pasirinktą planą naudotis serverio resursais, svetainės ir el. pašto talpinimui (toliau Paslauga), Klientui jį užsakius ir sumokėjus nustatytą mokestį.
1.2. Klientas sutinka su UAB „Enesola“ privatumo politika bei asmens duomenų tvarkymo aprašu.
1.3. Šią paslaugų teikimo sutartį turi priimti ir jos laikytis visi Klientai užsakę svetainės ir elektroninio pašto talpinimo paslaugą, jeigu atskirai raštu nesusitarta kitaip.

2. Įkainiai ir atsiskaitymo tvarka
2.1. Mėnesinis mokestis už serverio resursų nuomą yra nurodytas UAB „Enesola“ paruoštoje išankstinėje sąskaitoje. Paslauga apmokama iš anksto už sutartą laikotarpį.
2.2. Paslaugą Klientas privalo apmokėti UAB „Enesola“ ne vėliau kaip iki sąskaitoje apmokėjimui nurodyto termino. Laiku neapmokėjus sąskaitos, UAB „Enesola“ turi teisę taikyti papildomą mokestį už anuliuotos paslaugos atstatymą.
2.3. Paslaugos parametrai yra nurodyti https://www.on-cloud.pro svetainėje.
2.4. UAB „Enesola“ pasilieka sau teisę keisti įkainius, apie tai informavusi Klientą ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki kito ataskaitinio laikotarpio.
2.5. Klientas sutinka gauti UAB „Enesola“ siunčiamus pranešimus bei sąskaitas elektroniniu formatu.
2.6. Kliento pavėluotai sumokėtos įmokos paskirstomos laikantis CK 6.54 str. numatytos tvarkos bei pirmiausia šias įmokas skiriant mokėti seniausiems įsiskolinimams.
2.7. Negavęs sąskaitos, Klientas turi kreiptis į UAB „Enesola“ dėl sąskaitos kopijos arba, su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu prisijungęs prie paslaugų valdymo sistemos, peržiūrėti ir atsispausdinti reikiamos sąskaitos kopiją bei atsiskaityti už paslaugas pagal šią sąskaitos kopiją.

3. Šalių pareigos
3.1. UAB „Enesola“ įsipareigoja:
3.1.1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 2.2 punkte nurodytos prievolės įvykdymo, suteikti Klientui teisę naudotis Sutarties 2.3 punkte nurodytais serverio resursais apmokėtam laikotarpiui.
3.1.2. Ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų iki Paslaugos galiojimo pabaigos, išsiųsti Kliento nurodytu el. pašto adresu sąskaitą apmokėjimui už Paslaugos galiojimo pratęsimą.
3.1.3. Ne vėliau kaip per 1 (vieną) parą pašalinti Paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl UAB „Enesola“ techninės ar programinės įrangos gedimo.
3.1.4 Imtis būtinų priemonių Kliento patalpintos informacijos saugumui užtikrinti.
3.1.5. UAB „Enesola“ turi teisę be išankstinio įspėjimo išjungti Kliento svetainę, jei į svetainę yra nukreipta DDoS ataka, arba svetainės veikimas sukelia trikdžius UAB „Enesola“ techninėje platformoje.
3.1.6. Užtikrinti Kliento suteiktos informacijos konfidencialumą.

3.2.Klientas įsipareigoja:

3.2.1. Pateikti teisingą Klientą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir savalaikiai informuoti apie jos pasikeitimus. UAB „Enesola“ pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus.
3.2.2. Saugoti UAB „Enesola“ suteiktus prisijungimo duomenis.
3.2.3. Draudžiama skelbti, saugoti, archyvuoti informaciją, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografija, smurtas ar kita neleistina veikla, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžia asmens teisė į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kita informacija, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai susitarimai.
3.2.4. Naudojantis paslaugomis draudžiama atlikti veiksmus, kuriais galima neigiamai paveikti kompiuterinius tinklus ar atskirus tinklo įrenginius. Skelbti informaciją, kuri gali būti naudojama nepageidaujamų el. pašto laiškų (SPAM), kompiuterių virusų, kenkėjiškų programų arba kitokios, kenkiančios kompiuterinei įrangai informacijos siuntimui.
3.2.5. Aptikus draudžiamą informaciją ar kitokius draudžiamus veiksmus, UAB „Enesola“ be atskiro įspėjimo turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą, pašalinti tokio turinio informaciją ir įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka perduoti informaciją apie tai atitinkamoms institucijoms.
3.2.6. Nedelsiant informuoti UAB „Enesola“ apie Paslaugos teikimo sutrikimus.
3.2.7. Sutikti su UAB „Enesola“ pateiktais resursų apskaitos duomenimis ir apmokėti už sunaudotus serverio resursus pagal Klientui paruoštą sąskaitą apmokėjimui.

4. Šalių atsakomybė
4.1. UAB „Enesola“ yra atsakinga už atvejus, kai nebuvo įvykdyti Sutarties 3.1 punkte išvardinti įsipareigojimai, jeigu tokie atvejai iškilo dėl UAB „Enesola“ kaltės.
4.2. UAB „Enesola“ nėra atsakinga už Kliento informacijos saugojimą pasibaigus Sutarties galiojimui.
4.3. Klientas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl jam suteiktų serverio resursų naudojimo teisėtumo.
4.4. Nė viena iš šalių neatsako už netiesioginių nuostolių atlyginimą kitai Sutarties šaliai.

5. Sutarties galiojimas
5.1. Sutartis yra neterminuota.
5.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Klientas pateikia UAB „Enesola“ Sutarties 1.1 punkte išvardintų paslaugų užsakymą ir įvykdo Sutarties 2.2 punkte numatytą prievolę.
5.3. Sutartis netenka galios Klientui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.
5.4. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai informavęs UAB „Enesola“. Užsakovui grąžinamos sumokėtos įmokos tik tuo atveju, jei Sutartis Užsakovo iniciatyva nutraukiama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos įsigaliojimo momento.

6. Kitos nuostatos
6.1. Sutartyje nenumatyti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
6.2. Jei šalims nepavyksta ginčo ar nesutarimo išspręsti derybų būdu, ginčas gali būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme Kaune (pagal UAB „Enesola“ buveinės adresą) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.